از بازار پوشاک استانبول تا بازار پوشاک تهران

استانبول-تهران

صنعت پوشاک و نساجی از صنایع پیشرو در جهان هستند که توجه بسیار یازکشور ها رو با خود جلب کرده است.

در ایران نیز صنعت پوشاک و نساجی دارای پیشینه ای کهن و یکی از مهم ترین بخش های اشتغال زا هستند.

وسعت بازار پوشاک ایران عددی بالغ بر ۷ میلیارد دلار است که تنها ۲ میلیارد دلار آن سهم تولیدات داخلی میباشد

الباقی این آمار مربوط به تولیدات خارجی است

که عمدتا از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور میشوند.

ما در زمینه ی بازار تولیدات پوشاک و نساجی ، ۶۰ درصد سهم بازار خود را تقدیم کشور های دیگر نظیر ترکیه کرده ایم.

با کمی تحلیل و بررسی میتوانیم دریابیم که تعداد تولیدکنندگان در صنعت پوشاک نه تنها کم است ،

بلکه به دلیل وجو عدم بازار رقابتی ، بهترین فرصت  های بازار خود را در اختیار خارجی ها قرار دادیم.

طبق گفته تولیدکنندگان ترکیه ، رقابت و دست یابی به بازار صنعت پوشاک و نساجی ایران بسیار آسان است!!

متاسفانه این موضوع کاملا صحت دارد

ما در ایران هیچ دستاورد قابل توجهی در زمینه برندسازی مد و لباس برای جذب بازار خود نداشته ایم.

تا زمانی که اینگونه تفکر و عملکرد سنتی بر واحدهای تولیدی حاکم است این فرآیند شکست همچنان ادامه دارد.

 

 

فهرست اصلی