موانعی پیش روی صنعت پوشاک

میز گردی درباره توسعه صنعت پوشاک

نساجی-پارس ردا

صنعت پوشاک در دوران تحریم با مشکلات زیادی رو به رو بود که دامنه این مشکلات تا امروز کشیده شده است.

یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید داخلی و رونق تولیدات داخلی است.

در واقع با حمایت از تولید داخلی میتوان هم بنیه اقتصادی را تقویت کرد و هم اشتغال ایجاد کرد.

اقتصادی که مقاوم باشد ، مقابل تکانه های خارجی می ایستد و خم نمیشود.

یکی از صنایع قدیمی ایران صنعت پوشاک است ،قدمتی بیش از یک صده دارد

البته نساجی در ایران قدمتی ۳۰۰ ساله دارد ، اما صنعت آن به شیوه نوین ۱۵۰ ساله است.

صنعتی که افت و خیز های بسیاری در سال های پیش داشته است

زمانی به اوج رسده و متاسفانه زمانی هم مثل امروز در سرازیری است

خیلی ها علت افول این صنعت را واردات بی رویه میدانند.

اما وارداتی که به صورت قاچاق انجام میشود بیش از همه مقدمات ورشکستگی صنعت بزرگ پوشاک را فراهم کرده است.

قاچاق ، تولید کنندگان داخلی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

فعالان اقتصادی معتقدند “مردم نباید فریب بخورند ، کالاهایی که به اسم خارجی فروخته میشود همگی تقلبی است”

در مقابل گروهی هم معتقدند ، صنعتی که توان رقابت ندارد ، باید از گردونه تولید خارج شود .

از دیگر عوامل تضعیف کننده صنعت پوشاک در ایران ،کاهش چرخه نساجی و تولید پارچه است.

به طوریکه بسیاری از واحد های نساجی در حال حاضر تعطیل شده اند و یا با کمتر از نصف توان تولیدی خود فعالیت میکنند.

اساس تولید پوشاک ، پارچه است و زمانی که ظرفیت تولید پارچه کاهش یاید مسلما بر تولید پوشاک نیز به همان نسبت تاثیر خواهد گذاشت.

پوشاک-پارس ردا

اما چرا تولید پارچه کاهش یافته است؟

ایران زمانی جز پنج کشور اول تولید کننده پنبه بوده است و مزارع کشت پنبه ی بسیاری داشته است

متاسفانه امروزه ایران جز وارد کننده های پنبه میباشد

کاهش تولید پنبه یکی از عوامل کاهش تولید پارچه در ایران است که باید برنامه ریزی جامع و هدف گذاری دقیقی برای بازگرداندن مزارع کشت پنبه از سوی دولتمردان انجام گیرد

تا نفس دوباره ای به صنعت نساجی و تولید پارچه و به تبع آن تولید پوشاک داده شود

 

فهرست اصلی